Sluit menu

Veiligheid

De afgelopen jaren zijn er in de Spaanse Polder, extra stappen gemaakt op het gebied van ‘Schoon, Heel en Veilig’. De komst van het gemeentelijke 'Team Galatee7' heeft daar een belangrijk aandeel in.

De extra aanpak van schoon, heel en veilig issues en de komst van een vast team aan BOA’s werpt zijn vruchten af. Daarnaast beschikt het gehele gebied inmiddels over een uitgebreid netwerk van ANPR- camera’s, wat sterk bijdraagt aan de veiligheid en veiligheidsbeleving. Hiermee is een goede basis gelegd voor de toekomst van deze bedrijventerreinen.

Daarnaast organiseert de OVSP met haar achterban jaarlijks een dag- en avondschouw waarvan de uitkomsten met de verantwoordelijke diensten besproken worden.

Het laatste nieuws over veiligheid

Kentekenregistratie in de polder

Vanaf december kun je niet meer ongezien de Spaanse Polder in- en uitrijden. Vanaf die datum scant een ANPR-camera de kentekens van voorbijrijdende voertuigen bij elke toegangsweg van en naar het bedrijventerrein. ANPR staat voor automatic number plate recognition. Het systeem leest de kentekens en vergelijkt ze met een referentiebestand. Dit is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. Hit Als een kenteken matcht met een kenteken uit het referentiebestand dan is er sprake van een hit. Op basis hiervan kan de politie actie ondernemen: de bestuurder krijgt bijvoorbeeld een naheffing of wordt staande gehouden. Alleen bij een hit zal de politie de gegevens bewaren. Andere data uit de ANPR worden onmiddellijk uit het systeem verwijderd, behalve als deze gegevens langer nodig zijn voor opsporingsdoeleinden en dan alleen met toestemming van het Openbaar Ministerie. Zo is het nu in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geregeld. Inmiddels is er wel wetgeving in voorbereiding om kentekenpassages 28 dagen te mogen opslaan, als er verdachten van een ernstig misdrijf opgespoord moeten worden.

Lees verder

Hennepkwekerij ontmanteld, Instanties blijven controleren

De gemeenten Rotterdam en Schiedam willen duidelijk maken dat er op het grootste bedrijventerreinen van Nederland geen plek meer is voor criminele activiteiten. Het afgelopen jaar zijn er zo’n veertig acties geweest tegen dubieuze bedrijven. Tijdens de controles kwamen er verschillende criminele activiteiten aan het licht. Wietplantages, heling, verboden steekwapens, aftappen van stroom en uitkeringsfraude, om er maar een paar te noemen. Twee bedrijven zijn op last van de gemeente gesloten. Begin februari trof de politie een wietkwekerij aan in een loods aan de Alblasstraat. Er stonden ongeveer vierhonderd planten in het bedrijfspand. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel zijn de planten vrijwel direct vernietigd. Controles voortzetten ‘Je moet niet gek opkijken als we de komende tijd weer eens een straat afzetten’, zegt wijkagent Marijn Bravenboer. ‘Ook dit jaar blijven we namelijk regelmatig contoleren, samen met instanties als de douane, DCMR, UWV en de belastingdienst.’ Sommige ondernemers vinden dat steeds de nette bedrijven controle krijgen. ‘Dat is zeker niet zo’, verzekert Bravenboer. ‘Als alles in orde is, zijn we zo weer vertrokken. Gelukkig zijn meeste ondernemers positief over de acties en zien ze de resultaten.’

Lees verder

Keurmerk Veilig Ondernemen Beter voor uw zaak

Inbraken, overvallen en illegale praktijken… een onveilige omgeving kan uw bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Daarom werkt de Belangenvereniging Spaanse Polder er hard aan om het Keurmerk Veilig Ondernemen binnen te slepen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie is dé manier om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen. Een KVO-traject helpt ondernemers om samen met gemeente, politie en brandweer afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud structureel te volgen en maatregelen te nemen. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht en vervolgens aangepakt. De betrokkenheid van de ondernemers is daarbij van groot belang. Het Platform Criminaliteitsbeheersing Rotterdam-Rijnmond leverde voor Spaanse Polder een KVO-adviseur van De Zakenpartner. MAATREGELEN ‘We zijn begonnen met het afnemen van enquêtes bij bedrijven in de polder’, zegt Dennis Rietveld van De Zakenpartner. ‘Ook hebben we een schouw gehouden en gesproken met allerlei betrokken organisaties: politie, gemeente, brandweer, ondernemers en belangenvereniging. Zo hebben we een goed beeld gekregen van de ontwikkelingen en uitdagingen in de Spaanse Polder. De volgende stap is dat we met alle betrokkenen om de tafel gaan om te kijken naar oplossingen en maatregelen.’ DONKER EN ANONIEM Uit de enquête blijkt dat de ondernemers zich in hun bedrijf over het algemeen veilig voelen, maar minder veilig in de omgeving van hun bedrijf. Rietveld: ‘In sommige gebieden is het gevoel van onveiligheid groter dan in andere. Vooral het viaduct onder de A20 scoort slecht. Ondernemers vinden het daar zelfs overdag donker en anoniem.’ Die anonimiteit en het gebrek aan sociale controle vormen misschien wel het grootste probleem in de polder. ‘Elkaar kennen en aanspreken, samen een oogje in het zeil houden en signalen doorgeven: dat gebeurt te weinig’, zegt Danny Houtman, die samen met drie collega’s van De Zakenpartner de bedrijven bezocht. BEHEER STRAATMEUBILAIR EN GROEN Schoonmaak en reparatie van het wegdek en straatmeubilair is volgens veel ondernemers in het hele gebied een aandachtspunt. Dat werd ook duidelijk tijdens de gebiedsschouw. Uit de enquête bleek verder dat fout geparkeerde voertuigen, gedumpt afval, te hard rijden, vernieling en gevaarlijke kruisingen om gerichte aandacht vragen. DOE AANGIFTE In de enquêteformulieren gaven de ondernemers aan hoeveel diefstallen, inbraken, pogingen tot inbraak en berovingen in het afgelopen jaar hadden plaatsgevonden. ‘Die cijfers stroken niet met de officiële cijfers van de politie’, zegt Rietveld. ‘Die liggen namelijk lager. Blijkbaar doen ondernemers maar weinig aangifte. Ze denken misschien dat de politie er toch niets mee doet, of dat de verzekering de schade niet dekt. Jammer, want zonder aangifte kan de politie weinig doen. Bovendien worden de politiecijfers door diverse instanties gebruikt om beleid te maken en middelen gericht in te zetten. Als op papier het probleem klein blijft, zal er niets aan gebeuren. Ondernemers doen zichzelf en elkaar dan ook tekort als ze geen aangifte doen.’ DUIDELIJK SIGNAAL Het KVO-traject moet uitmonden in een keurmerk voor het hele bedrijventerrein. Rietveld: ‘Daarmee laat je zien dat de veiligheid op orde is en geef je een duidelijk signaal aan werknemers en bezoekers. Maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen. Met een KVO daalt de criminaliteit en stijgt het veiligheidsgevoel. Dat is goed voor het imago van het bedrijventerrein, de panden worden meer waard en het zakendoen vaart er wel bij.’

Lees verder

Keurmerk Veilig Ondernemen Spaanse Polder van start

Op een veilig bedrijventerrein werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer optimaal samen aan een veilige werkomgeving! De Belangenvereniging Spaanse Polder stimuleert dit met het Keurmerk Veilig Ondernemen  (KVO). Over KVO Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen als: het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over \'schoon, heel en veilig\' beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera\'s en dergelijke investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.) De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien. Er is een keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B) en één voor winkelgebieden (KVO-W). Aan de slag De Belangenvereniging Spaanse Polder (BVSP) heeft bij de gemeente een KVO voor de Spaanse polder aangevraagd. De gemeente heeft deze opdracht gegund aan het bedrijf De Zakenpartner B.V. die al jaren het secretariaat voor de BVSP verzorgd. De Zakenpartner helpt de ondernemers in de Spaanse Polder om het Keurmerk Veilig Ondernemen te verkrijgen. Een speciaal projectteam staat voor u klaar om ons kosteloos te begeleiden bij het aangaan van een samenwerking met gemeente, politie en brandweer. De procesbegeleider zorgt voor de voortgang van het proces tot en met de eerste certificering. Aan het behalen van het Keurmerk zitten wel enige kosten vast die gedragen worden door de BVSP. Daarnaast zal er om de drie jaar een hercertificering plaatsvinden. Uw hulp Veiligheid in en rond het bedrijf is onmisbaar voor de ondernemers van de Spaanse Polder. Om die reden willen wij vanuit de Belangenvereniging meer weten over de veiligheid op het bedrijventerrein. Hoe veilig voelen u en uw medewerkers zich, wat ziet u zoal gebeuren en wat maakt u mee? De inzet van de politie gebeurt doorgaans aan de hand van aangiften, maar lang niet overal wordt aangifte van gedaan. Met uw hulp willen wij horen wat er buiten het zicht van de politie gebeurt op ons bedrijventerrein zodat we daar mee aan de slag kunnen in samenwerking met de politie en de gemeente. Met behulp van het Platform Criminaliteitsbeheersing Rijnmond vragen we alle ondernemers in de Spaanse Polder deze zomer naar hun beleving van de veiligheid en de incidenten die zij meemaken. Hierbij staan we ook stil bij beheer, onderhoud en handhaving. Veiligheid hangt immers nauw samen met een schone en hele omgeving. Vanaf volgende week gaat het team `Keurmerk Veilig Ondernemen` de Spaanse Polder in en komt de vragenlijst bij u afgeven/afnemen.Deze vragenlijst kunt u ook alvast hier onder vinden. U kunt deze uitprinten, invullen en per mail of per post retourneren aan de vereniging. De vragenlijst kunt u mailen naar: info@bvspaansepolder.nl Of insturen naar: Bestuur Belangenvereniging Spaanse Polder Spuistraat 10 3087 BS Rotterdam Tenslotte, nu hebben we een uitgelezen mogelijkheid om bij te dragen aan de veiligheid van de Polder, laten we samen die kans benutten! We zien de ingevulde enquêtes graag retour.  Vragenlijst Keurmerk Veilig Ondernemen Spaanse Polder

Lees verder